Ósma edycja programu Funduszu Kropli Beskidu rozstrzygnięta

kropla_2011

Kraków, 28 maja 2012 r. Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu wyłoniła osiem zwycięskich projektów w ramach ósmej edycji programu. Najciekawsze propozycje mają charakter praktycznych działań, które przyczynią się do trwałej poprawy i poszanowania zasobów wodnych aktywnie angażując mieszkańców oraz instytucje.

W tegorocznej edycji konkursu Funduszu Kropli Beskidu przyznano cztery dotacje I stopnia na inicjatywy edukacyjne oraz cztery dotacje II stopnia na projekty o charakterze inwestycyjnym, efektywnie poprawiające stan wód w tym rejonie Beskidu Sądeckiego, zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Łączna kwota przyznanych dotacji to 120 000 zł. Przyznanie dotacji kolejnym dwóm projektom uzależnione jest od spełnienia wymogów zgłoszonych przez Radę Programową FKB.

Środki w ramach dotacji I stopnia (do 5 tysięcy złotych) powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2012 roku, a w przypadku dotacji II stopnia (do 25 tysięcy złotych) do 30 kwietnia 2013 roku. Organizacje, których programy otrzymały wsparcie mogą również liczyć na pomoc merytoryczną ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu.

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2011 m.in. utworzono bądź zmodernizowano trzydzieści źródełek wody mineralnej i pijalni, zrewitalizowano i udostępniono dwie mofety, oczyszczono 148 km brzegów rzek i potoków, zbudowano pięć zielonych klas, przeprowadzono 46 szkoleń oraz wytyczono szesnaście ścieżek edukacyjnych. W realizacje projektów zaangażowało się siedem i pół tysiąca osób.

- W programie uczestniczą osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które mają pomysł na projekt angażujący społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego Beskidów. Pomagamy beneficjentom określić potrzeby i zdefiniować problemy do rozwiązania. Dostarczamy praktycznych umiejętności lokalnym liderom tak, aby mogli się podjąć aktywnej roli w planowaniu i realizowaniu projektów na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Dzięki naszej inicjatywie od wielu lat z sukcesem udaje nam się budować partnerstwo mające na celu angażowanie przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla zrównoważonego rozwoju – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Kropli Beskidu w 2012 roku:

Nagrody I stopnia:
Grantobiorca Tytuł projektu Gmina
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce „Hej bystra woda! Wspólna woda-wspólne możliwości” Krynica-Zdrój
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej „Woda darem życia” Krynica – Zdrój
Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa ”Żegiestów Zdrój – uzdrowisko wodą pisane” Muszyna
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza „Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza” Krynica Zdrój

Nagrody II stopnia:
Grantobiorca Tytuł projektu Gmina
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza Zagospodarowanie źródła Bradowiec Krynica-Zdrój
Zarząd Osiedla Źródlana w Krynicy-Zdroju Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana. Krynica Zdrój
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju Zagospodarowanie ujęcia źródła wody słodkiej u „Stóp figury Matki
Boskiej w Oblazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju. Piwniczna -Zdrój
Stowarzyszenie Młodów-Głębokie „U źródeł Św. Kingi – kontynuacja zadania” Piwniczna -Zdrój

Gmina Rytro w im. Rady Sołeckiej Wsi – Zielony brzeg Popradu – zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Rytro
Sucha Struga przyznanie dotacji uwarunkowane Poprad w miejscowości Sucha Struga.
spełnieniem wymogów zgłoszonych przez
Radę Programową

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie- Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Muszyna
przyznanie dotacji uwarunkowane spełnieniem Żegiestowskiego pomiędzy dwoma zaporami rumoszowymi w centrum wsi.
wymogów zgłoszonych przez Radę Programową

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2011 r. wyniosły łącznie 980 tysięcy złotych. W tym czasie dzięki wsparciu Fuduszu zrealizowano 73 projekty. Łącznie z grantami w 2012 roku suma finansowania wniesiona przez Fundusz Kropli Beskidu osiągneła 1 100 000 złotych. Dodatkowe informacje oraz regulamin Funduszu Kropli Beskidu są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl .

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Hosting | Thanks to Credit Union Rates, MMOs and Audio Store created by F-MEDIA